Samanta Žibert

             Telefon:  03 818 34 16

Elektronska pošta:  samanta.zibret@osrogatec.si

Janja Milošič

Telefon:  03 818 34 02

Elektronska pošta:  janja.milosic@osrogatec.si

                       učenci od 1. do 5. razreda učenci od 6. do 9. razreda

 

Šolska svetovalna služba svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh, med seboj prepletenih, vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo opravlja na področjih:

  • šolanja,
  • učenja in poučevanja,
  • šolske kulture, klime, reda,
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • poklicne orientacije,
  • socialno-ekonomskih stisk.

Šolanje. Vodi vpis v 1. r. in sodeluje pri delu komisije za šolske novince. V sodelovanju s starši pripravlja predloge za uvedbo postopkov usmerjanja učencev (učenci s posebnimi potrebami), sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za te učence ter spremlja njihov napredek. Svetuje učencem pri ustrezni izbiri skupin pri fleksibilni in zunanji diferenciaciji ter pri izbiri izbirnih predmetov.

Učenje in poučevanje. Načrtno in sistematično poteka delo z učenci 1. triletja, ki imajo specifične učne težave. V II. in III. triletju se s posameznimi učenci srečuje tedensko, jim ob težavah svetuje in jih usmerja v ustrezne načine uspešnega učenja. Skupaj z učitelji sodeluje pri odkrivanju nadarjenih učencev, pri pripravljanju programa dela z njimi in spremlja njihov razvoj, koordinira delo na šoli na tem področju in tudi na področju učencev s posebnimi potrebami.

Šolska kultura, klima, red. Svetuje staršem in učencem, ki imajo težave v vedenju in pri sprejemanju šolskih pravil in reda. Izvaja delavnice v posameznih oddelčnih skupnostih na to temo. Ugotavlja stanje na tem področju (vprašalniki) ter predlaga ukrepe za izboljšanje; organizira izobraževalne sestanke za starše.

Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj. Načrtuje in izvaja individualno pomoč otrokom s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju; po potrebi dela s skupino otrok – učenje socialnih veščin – izvaja delavnice za posamezne oddelčne skupnosti. Sodeluje pri timskih obravnavah otrok v zunanjih institucijah. Spremlja napredek otrok, vodi zbirke osebnih podatkov (osebna mapa).

Poklicna orientacija. Načrtno in sistematično delo poteka z učenci 8. in 9. razreda. V 8. r. se učenci seznanijo z naslednjimi temami: poklicna odločitev (interesi, osebnostne lastnosti, znanje, sposobnosti, zdravstveni pogoji), napake pri izbiri poklica, vrste srednjih šol, vrste poklicev. V 9. r. je poudarek predvsem na individualnem svetovanju učencem in staršem, timski obravnavi poklicne odločitve, vodenju aktivnosti v zvezi z vpisom v srednje šole po rokovniku Ministrstva za šolstvo in šport, seznanjanju z možnostmi štipendiranja. Pri nalogah poklicnega svetovanja poteka sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, srednjimi šolami in Obrtno zbornico Šmarje/Jelšah.

Socialno-ekonomske stiske. Ima informacije o različnih možnih oblikah pomoči (regresirana prehrana, subvencije za šolo v naravi) in kriterijih za dodelitev le-teh. V sodelovanju s krajevno organizacijo RK sodeluje pri izboru učencev za letovanja in drugih aktivnostih RK. Sodeluje pri izvedbah občasnih humanitarnih akcij na šoli, ki jih organizirajo RK, UNICEF in druge dobrodelne ustanove.

 

STARŠI SE PRI ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI LAHKO OGLASITE:

  • ko pri svojem otroku opazite težave na učnem področju;
  • kadar gre za nenadne spremembe vedenja (zapiranje vase, upornost, odklonilen odnos do šolskega dela);
  • če sumite da je otrok lahko žrtev nasilja vrstnikov;
  • če zaradi nizkih dohodkov težko poravnate vse finančne obveznosti ali je prišlo do nenadne spremembe materialnega položaja družine (brezposelnost, smrt, naravne nesreče).

 

 

 

 

Dostopnost