Podatki o zavodu

Ime javnega zavoda: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec

Ustanovitelj zavoda: Občina Rogatec (pravna naslednica bivše Občine Šmarje pri Jelšah)

Naslov sedeža javnega zavoda: Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec

 

V sestavi javnega zavoda VIZ OŠ Rogatec delujejo:

  • Matična šola Rogatec,
  • Podružnična šola Dobovec,
  • Podružnična šola Donačka Gora,
  • Enota vrtec Rogatec.

 

Šolski okoliš (OŠ Rogatec) tvorijo naslednja naselja:

  • Brezovec pri Rogatcu,
  • Dobovec pri Rogatcu,
  • Donačka Gora,
  • Log,
  • Rogatec,
  • Sveti Jurij,
  • Tlake,
  • Trlično,
  • Žahenberc.

 

Vizija VIZ OŠ Rogatec

USTVARJALNO IN POVEZOVALNO DO ZNANJA ZA ŽIVLJENJE


Naše poslanstvo

Vzgojiti in naučiti otroke in učence, da bodo s spoštljivim in strpnim odnosom do ljudi in okolja stopali v svet.

 

Vrednote:

  • spoštovanje na vseh ravneh,
  • ustvarjalnost,
  • strokovnost,
  • medsebojno spoštovanje,
  • zaupanje,
  • poštenost,
  • razvijanje delovnih navad in kolektivnega duha,
  • učenje za življenje.

 

Cilji šole in vrtca:

  • kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • stalno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
  • usklajeno delovanje kolektiva,
  • uvajanje novih projektov ter aktivnih metod in oblik poučevanja,
  • pozitiven odnos do narave,
  • vzpodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT,
  • skrb za pravilno uporabo in rabo maternega jezika,
  • razvijanje medkulturnosti in večjezičnosti,
  • ohranjanje tradicije in kulturne dediščine,
  • skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok,
  • spodbujanje vključevanja v povezovanje in prepoznavnost kraja.

 

Še posebej si bomo prizadevali za:

  • DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE V KOLEKTIVU,
  • SPOŠTOVANJE,
  • POŠTENJE,
  • ODGOVORNOST,
  • KAKOVOSTEN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES,
  • DOBRO SODELOVANJE S STARŠI IN KRAJEM.