Šolska prehrana

Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko poteka pouk in druge organizirane dejavnosti šole v skladu s šolskim koledarjem.

Šola organizira:

    • obvezno malico za vse učence,
    • kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo oziroma celodnevno prehrano (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica).

Vsi učenci podaljšanega bivanja imajo kosilo, to je omogočeno tudi vsem ostalim učencem.

 

 

Zajtrk (za učence juranjega bivanja) je organiziran od 7.00–7.30, malica od 9.05–9.25, kosilo pa od 11.50–12.20. Novost je elektronsko vodenje šolske prehrane. Obroke je potrebno odjaviti do 8.00 ure zjutraj na isti dan, ko otrok manjka. Kasnejše odjave bodo obravnavane kot nepravočasne, kar pomeni, da boste morali plačati razliko do subvencije. V primeru, da obroka sploh ne odjavite, boste morali plačati polno ceno prehrane brez subvencije.

 

 

PLAČEVANJE PREHRANE

 

Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk, kosilo in celodnevne prehrana) določi šola s cenikom, ki ga sprejme Svet šole. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

 

Šolska prehrana se obračunava in plačuje po veljavnem ceniku (tabela spodaj). Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

 

Obveščamo vas, da je Svet zavoda na 7. korespondenčni seji, dne 20. 12. 2023, sprejel sklep o novem ceniku šolske prehrane, ki bo pričel veljati s 01. 01. 2024. Sprememba je pri ceni zajtrka in kosila. Nov cenik šolske prehrane je objavljen na spletni strani VIZ OŠ Rogatec.

Novi cenik:

ŠOLSKA PREHRANA  
ZAJTRK 1,00 EUR
MALICA 1,10 EUR
KOSILO 3,00 EUR

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 7. v mesecu, ali preko trajnika (realizacija 18. v mesecu).

 

Prijavo za prehrano starši oddajo do konca šolskega leta za naslednje šolsko leto razredniku. Šola s starši sklene pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane in izvajanju določenih storitev za učence. To področje podrobno urejajo Pravila šolske prehrane, objavljena na spletni strani šole.

 

Starši, ki imajo pri bankah odprte trajnike, plačujejo preko njih, ostali pa po položnicah.

 

V šolskem letu 2022/2023 nadaljujemo z evidentiranjem preko e-prehrane, kar pomeni, da morajo starši odjavljati prehrano preko spletnega portala Lo.Polis do 8. ure zjutraj na isti dan, ko otrok manjka. Kasnejše odjave so obravnavane kot nepravočasne, kar pomeni, da morajo starši plačati razliko do subvencije. V primeru, da starši obroka sploh ne odjavijo, morajo plačati polno ceno prehrane brez subvencije. Učenci 1. razreda prejmejo na začetku šolskega leta kartice in jih uporabljajo do konca osnovnošolskega izobraževanja. Stroške kartice v vrednosti 2,75 € krijejo starši.

 

 

 

SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA

 

Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2021.

Posebej želimo izpostaviti kategorije učencev, ki bi zaradi posebnosti spremenjene zakonodaje oziroma nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico oziroma kosilo kljub upravičenosti:

  • učenci, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti učenci lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila.

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo.

SUBVENCIJA MALICE

Subvencija malice oziroma brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

SUBVENCIJA KOSILA

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

KONTAKTNI PODATKI V KUHINJAH:

Kuhinja Telefonska številka Elektronska pošta
MŠ Rogatec 03 818 34 04 kuhinja@osrogatec.si
PŠ Dobovec 03 818 34 62 kuhinja.dobovec@osrogatec.si
PŠ Donačka Gora 03 818 34 52 kuhinja.donacka@osrogatec.si

 

ŠOLSKI JEDILNIK           OBVESTILA:
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE VIZ OŠ ROGATEC           Subvencioniranje šolske prehrane
MOŽNOSTI ŠOLSKE PREHRANE           Označevanje alergenov
            Možnosti prodaje lokalno pridelane hrane
             

 

Dostopnost