Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. – 5. razreda (brezplačno), v 6. razredu pa je potrebno, da starši plačajo delež stroškov. Učenci se vanj vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Priporočamo ga za tiste učence, ki  nimajo po pouku doma varstva in nadzora staršev, namenjeno pa je tudi učno šibkejšim učencem.

Podaljšano bivanje je mnogo več kot varstvo učencev; lahko rečemo, da sta najbolj v ospredju vzgojna in socializacijska komponenta: učiti se biti z drugimi v različnih situacijah, jih sprejemati in spoštovati. Učenci pridobivajo izkušnje v konkretnih, življenjskih situacijah. Med najpomembnejšimi je gotovo izkušnja reševanja problemov, izkušnja odrekanja, spoznati morajo, da je za uspeh potrebno vložiti napor. Veliko dejavnosti poteka v obliki igre. Z njeno pomočjo poteka socialno in čustveno učenje. Ob igri se razvijajo ustvarjalnost, samostojnost, veselje do učenja, v skupinski igri pa se učenci učijo drug od drugega.

Podaljšano bivanje se začne ob 11.30, zaključi pa se različno – kot je zapisano v LDN šole.

V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 • sprostitvena dejavnost,
 • prehrana (kosilo).

 

SAMOSTOJNO UČENJE je dejavnost, kjer poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih obveznosti. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem uporabljajo različne vire, iščejo in nudijo pomoč tudi drugim. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali tudi izven pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistematizirajo in uporabijo v novih situacijah. Samostojno učenje ne traja več kot 50 minut. V tem času opravijo učenci tudi večino domačih nalog. Ne moremo pa pričakovati, da bodo vsi opravili vse obveznosti za šolo v tem času, saj imajo učenci različen individualni ritem in tempo dela.

 

KOSILO je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja. Učenci se učijo primerno obnašati pri jedi, pravilno uporabljati pribor in uživati pri hranjenju. Spoznajo pomen higienskih navad in jih pridobivajo, razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja. Spoznajo različne prehranjevalne navade in pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj.

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učenci pod učiteljevim vodstvom:

 • urijo svoje ročne spretnosti z izdelovanjem zanimivih izdelkov v različnih tehnikah iz različnih materialov,
 • pojejo, plešejo,
 • dramatizirajo besedila,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,
 • opazujejo, raziskujejo,
 • poslušajo pravljice, jih sami pripovedujejo,
 • vključujejo se v izvajanje ekoloških vsebin (npr. pri izdelavi izdelkov uporabljajo odpadni material) …

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST je namenjena počitku, sprostitvi. Glede na otrokov dnevni bioritem je to po končanem pouku in po kosilu. Učenci se sprostijo in:

 • se igrajo različne igre (športne, družabne, razvedrilne, socialne),
 • gredo k interesni dejavnosti,
 • likovno ustvarjajo,
 • poslušajo glasbo,
 • berejo, se pogovarjajo, gredo na sprehod…

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, spodbuja otroke in jim svetuje, kaj naj delajo.

Dostopnost