Hišni red

Hišni red se v šolskem letu 2021/2022 usklajuje s priporočili NIJZ in MIZŠ. Svet Osnovne šole Rogatec je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 09. 11. 2007) na svoji seji dne 13. 05. 2009 sprejel hišni red. Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. Hišni red ureja določila, pomembna za življenje in delo na šoli. Učenci in starši so z njim seznanjeni z objavo na oglasni deski v šoli, v letnem delovnem načrtu šole in v publikaciji na šolski spletni strani. Šola odgovarja za varnost učencev na celotnem šolskem prostoru, ki je opredeljen v nadaljevanju besedila. Hkrati so vsi zaposleni dolžni poskrbeti za varnost učencev in opozoriti vodstvo na vse vrste pomanjkljivosti. 

 1. ŠOLSKI PROSTOR

Hišni red velja za območje šolskega prostora, ki obsega:

 • šolsko stavbo in dvorišče,
 • telovadnico oziroma športno dvorano,
 • športne površine in športna igrišča, ki so v upravljanju šole,
 • zelenice in parke, ki so v upravljanju šole.

 

 1. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas šole je od 5.30 do 16.00.

Uradne ure opravljajo:

 • tajništvo od 6.30 do 14.30,
 • ravnateljica vsak dan po predhodnem dogovoru po elektronski pošti,
 • pomočnica ravnateljice: PON–ČET: 7.30–14.00, PET: 7.30–14.05,
 • šolska svetovalna služba od 7.00 do 14.15, v času roditeljskih sestankov, govorilnih ur oziroma po predhodnem dogovoru,
 • knjižničarka od 6.00 do 14.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 • učitelji v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur oziroma po predhodnem dogovoru.

 

Urnik popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v publikaciji ter na spletni strani šole. V dopoldanskem času so govorilne ure po dogovoru.

 

 1. INFORMIRANJE

Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.

Učenci dobivajo informacije na naslednje načine:

 • pri urah oddelčne skupnosti,
 • z okrožnicami,
 • po šolskem radiu,
 • v publikaciji šole,
 • na spletni strani osnovne šole,
 • na govorilnih urah za učence.
 • preko programa Lo.Polis.

Starši dobivajo informacije na naslednje načine:

 • v publikaciji šole,
 • s sporočili v beležkah učencev,
 • na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter v drugih oblikah sodelovanja s šolo (delavnice …),
 • s pisnimi obvestili, objavljenimi na oglasnih deskah na hodnikih ali v učilnicah ter posredovanimi na dom,
 • v medijih (časopis, lokalni radio, TV),
 • z obiski ŠSS na domu,
 • s pisnimi in telefonskimi (nujne zadeve) obvestili,
 • na spletni strani osnovne šole,
 • na svetu staršev in svetu šole,
 • preko programa Lo.Polis.

Šola starše sproti obvešča o morebitnih prekrških njihovih otrok. O posamezni zadevi razredničarke/razredniki ter delavka šolske svetovalne službe vodijo pisne zaznamke. O težjih prekrških je šola dolžna dati uradno prijavo tudi na center za socialno delo, policijo oziroma tožilstvo. 

 

 1. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH

Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo vsi zaposleni (strokovni delavci, hišnik, čistilke …) ter delavci, ki jih v določenih primerih oziroma dejavnostih pooblasti ravnatelj. Izvaja se v skladu s predpisanimi normativi in standardi. 

Dežurstva učiteljev in ostalih strokovnih delavcev 

Dežurajo trije strokovni delavci. Glavni dežurni učitelj dežura od 7.00 do 7.30, v glavnem odmoru, odmoru za kosilo in od 13.05 do 14.50. Dežurstvo izvaja v jedilnici, garderobah in okolici šole, skrbi za red in nadzor pri vstopanju učencev na šolski avtobus ob odhodu. Od 7.00 do 7.30, v glavnem odmoru in v času kosila dežurata tudi pomožna dežurna učitelja. Glavni dežurni učitelj je napisan na oglasni tabli v jedilnici šole. Učenci se zjutraj med 7.00 in 7.30 zadržujejo v jedilnici. V glavnem odmoru in v odmoru za kosilo učencem ni dovoljeno zadrževanje na galeriji. Za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka ali na šolski avtobus, je organizirano varstvo. Prisotnost je obvezna. Dežurstvo učiteljev, ki je določeno pred začetkom šolskega leta za vse leto, je urejeno po razporedu in je objavljeno na oglasni deski in v letnem delovnem načrtu šole. 

Naloge hišnika in čistilk 

Pri dnevnih obhodih šolskih prostorov hišnik zabeleži nove okvare in opozori nanje vodstvo šole. Pozoren je na gibanje neznanih zunanjih obiskovalcev šole, zlasti če le-ti kontaktirajo z učenci. Isto nalogo opravljajo v popoldanskem času čistilke. Čistilke tudi vključijo alarm, ki ga zjutraj ob prihodu na jutranje varstvo izključi strokovni delavec, ki tisti dan opravlja jutranje varstvo.

Naloga učencev rediteljev v jedilnici je pospravljanje jedilnice, pribora in pladnjev po malici v kuhinjo. 

 

 1. ORGANIZACIJA NADZORA

Vstopanje v šolo:

Prihod učencev v šolo je od 7.00 do 7.30.

 • Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učenci I. VIO imajo poseben vhod.
 • Učenci, ki pridejo v jutranje varstvo, vstopajo skozi vhod 1. razreda (od 5.30 naprej).
 • Zunanji obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učitelji in ostali delavci ter dobavitelji pa lahko tudi skozi stranski vhod.
 • Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo ali iz šole domov, jih lahko spremijo le do vhoda.

 

 

 1. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

V mesecu oktobru 2021 bomo v sodelovanju z Gasilskim društvom Rogatec izvedli vajo evakuacije.

Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:

 • Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno mesto. Vse stvari, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1., 2., 3. r.). Učenci od 4. do 9. razreda se preobujejo v copate, odložijo oblačila in čevlje v omarice, le-te zaklenejo ter nato zapustijo garderobo. Daljše zadrževanje v garderobi ni dovoljeno. Mobilne telefone učenci pustijo v garderobni omarici.
 • V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih.
 • Pri pouku (športu) v športni dvorani imajo učenci posebne copate in nikakor ne tistih, ki jih uporabljajo za hojo zunaj nje. Te nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je kompletna športna oprema po navodilih učitelja športa.
 • V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
 • Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesi, le-te puščajo v pripravljenih stojalih. Vožnja s kolesi in z ostalimi prevoznimi sredstvi po šolskih površinah ni dovoljena.
 • Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
 • Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov.
 • Šola je varovana z alarmnim sistemom podjetja Prosignal.

Režim prihodov in odhodov zaposlenih in uporabnikov storitev je podrobno opredeljen v »COVID PROTOKOLU«.

Protokol za izvajanje obveznega in razširjenega programa

V 1. VIO se pouk izvaja v mehurčkih v matičnem oddelku, s čimer zmanjšamo možnost prenosa okužbe med različnimi skupinami. Delo v OPB do 14.00 prav tako poteka v mehurčkih, po tem času pa je število prisotnih učencev manjše, zato se združijo učenci 1. in 2. razreda, pri čemer je med njimi zagotovljena razdalja 1,5 m, učenci pa nosijo maske. O prihodih in odhodih učencev vodimo natančno evidenco, da lahko v primeru okužbe s korona virusom določimo visoko rizične stike. Interesne dejavnosti se izvajajo v mehurčkih. Med odmori se izvaja razkuževanje delovnih površin in petminutno zračenje prostorov.

V 4. in 5. razredu se pouk izvaja večinoma v matičnem oddelku v mehurčkih. Učenci oddelkov 4. in 5. razreda se mešajo pri neobveznih izbirnih predmetih, pri čemer je med njimi zagotovljena razdalja 1,5 m, učenci pa nosijo maske. V Lo.Polisu se dnevno vodi prisotnost/odsotnost učencev pri različnih dejavnostih, da lahko v primeru okužbe s korona virusom določimo visoko rizične stike. OPB v 4. razredu poteka v mehurčku do 13.10, nato se združijo z učenci 5. razredov, pri čemer je med njimi zagotovljena razdalja 1,5 m, učenci pa nosijo maske. O prihodih in odhodih učencem vodimo natančno evidenco, da lahko v primeru okužbe s korona virusom določimo visoko rizične stike. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo v mehurčkih. Kadar to ni mogoče, je potrebno med učenci zagotoviti razdaljo 1,5 m, učenci pa med dejavnostjo nosijo maske. Med odmori se izvaja razkuževanje delovnih površin in petminutno zračenje prostorov.

Pri učencih od 6. do 9. razreda se pouk izvaja v matičnem oddelku, v mehurčku, izjema so predmeti, ki zahtevajo uporabo specializiranih učilnic in pri katerih učenci prehajajo v te učilnice. Učenci pri pouku ves čas nosijo maske, med odmori se izvaja razkuževanje delovnih površin in petminutno zračenje prostorov. Obvezni izbirni predmeti zahtevajo združevanje skupin, zato je poleg mask potrebno skrbeti še za 1,5 medsebojno razdaljo med učenci. V Lo.Polisu se dnevno vodi prisotnost/odsotnost učencev pri različnih dejavnostih, da lahko v primeru okužbe s korona virusom določimo visoko rizične stike. 

 

 1. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Za red in čistočo v učilnicah so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Ob koncu učne ure je potrebno vse uporabljene učne pripomočke pospraviti v omare ali na določen prostor. Ob odhodu iz učilnice reditelja poskrbita za urejenost učilnice in ugasneta luči.

Za čistočo in urejenost okolice poskrbijo učenci dežurnega razreda po vnaprej določenem razporedu.

 

 

 

 

 

 

Dostopnost