Hišni red

Svet Osnovne šole Rogatec je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007) na svoji seji dne 13. 5. 2009 sprejel

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ROGATEC – PŠ DONAČKA GORA

 

Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

Hišni red ureja določila, pomembna za življenje in delo na šoli. Učenci in starši so z njim seznanjeni v pisni obliki v publikaciji, z objavo na oglasni deski v šoli, v letnem delovnem načrtu šole  in na šolski spletni strani.

Šola odgovarja za varnost učencev na celotnem šolskem prostoru, ki je opredeljen v nadaljevanju besedila. Hkrati so vsi zaposleni dolžni poskrbeti za varnost učencev in opozoriti vodstvo na vse vrste pomanjkljivosti.

 

I. ŠOLSKI PROSTOR

Hišni red velja za območje šolskega prostora, ki obsega:

 • šolsko stavbo in  dvorišče,
 • športno igrišče, ki je v upravljanju šole.

 

II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas šole je od 6.00 do 15.40, če je organizirano jutranje varstvo, oz. od 7.00 do 15.40, če jutranje varstvo ni organizirano.

Uradne ure opravljajo:

 • vodja PŠ od 7.30 do 12.30;
 • učitelji v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur oz. po predhodnem dogovoru.

Urnik popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v publikaciji ter na spletni strani šole. V dopoldanskem času so govorilne ure po dogovoru.

 

III. INFORMIRANJE

Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.

Učenci dobivajo informacije na naslednje načine:

 • pri  urah oddelčne skupnosti,
 • v publikaciji šole,
 • na spletni strani osnovne šole,
 • na govorilnih urah za učence.

Starši dobivajo informacije na naslednje načine :

 • v publikaciji šole,
 • s sporočili v beležkah učencev,
 • na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter drugih oblikah sodelovanja s šolo (delavnice …),
 • s pisnimi obvestili, objavljenimi na oglasnih deskah na hodnikih ali v učilnicah ter posredovanimi na dom,
 • v medijih (časopis, lokalni radio, TV),
 • z obiski ŠSS na domu,
 • s pisnimi in telefonskimi (nujne zadeve) obvestili,
 • na spletni strani osnovne šole,
 • na svetu staršev in svetu šole.

Šola starše sproti obvešča o morebitnih prekrških njihovih otrok. O zadevi razredničarke/razredniki ter delavca šolske svetovalne službe vodijo pisne zaznamke. O težjih prekrških je šola dolžna dati uradno prijavo tudi na center za socialno delo, policijo oz. tožilstvo.

 

IV. NADZOR IN DEŽURSTVO V ŠOLSKIH PROSTORIH

Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci PŠ ter delavci, ki jih v določenih primerih oz. dejavnostih pooblasti ravnatelj. Izvaja se v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Dežurstva učiteljev se izvajajo na naslednjih mestih:

Zjutraj dežura vodja PŠ, v njegovi odsotnosti ga nadomesti učitelj, ki je zato določen v LDN šole. Dežurni učitelj dežura od 7.30 do 8.00. V glavnem odmoru dežurata obe učiteljici, ki izvajata pouk. Kosilo se izvaja v okviru aktivnosti OPB, zato posebno dežurstvo ni predvideno. V primeru sprememb dežura vodja PŠ. Dežurstvo se izvaja v jedilnici, garderobah in na hodniku. Učenci se zjutraj med 7.30 in 8.00 zadržujejo v učilnici vodje PŠ.

Naloga učencev rediteljev v jedilnici je pospravljanje jedilnice, pribora in pladnjev po malici v kuhinjo.

 

V. ORGANIZACIJA NADZORA

Vstopanje v šolo:

Prihod učencev v šolo je od 7.30 do 8.00.

 • Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
 • Zunanji obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učitelji in ostali delavci pa lahko tudi skozi stranski vhod.
 • Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo ali iz šole domov, jih lahko spremijo le do vhoda oz. počakajo nanje v garderobi.

 

VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:

 • Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno mesto. Vse stvari, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1., 2., 3. r.).
 • V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih.
 • Za športno vzgojo v telovadnici imajo učenci posebne copate in nikakor ne tistih, ki jih uporabljajo za hojo zunaj nje. Te nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je kompletna športna oprema po navodilih učiteljev športne vzgoje.
 • V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
 • Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
 • Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov. Kadar prinesejo denar v šolo za različne namene, ga pred začetkom pouka oddajo oddelčnemu blagajniku 

 

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Za red in čistočo v učilnicah so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Ob koncu učne ure je potrebno vse uporabljene učne pripomočke pospraviti v omare ali na določen prostor. Ob odhodu iz učilnice reditelja poskrbita za urejenost učilnice in ugasneta luči.

Za čistočo in urejenost okolice poskrbijo učenci dežurnega razreda po vnaprej določenem razporedu.